JUDr. Stanislav Jakubčík, advokát

JUDr. Stanislav Jakubčík, advokát

Advokátska kancelária

Kutlíková 17
851 02 Bratislava
IČO: 31782761
DIČ: 1029260969

Informácie o kancelárii JUDr. Stanislav Jakubčík, advokát

Advokátska kancelária JUDr. Stanislava Jakubčíka poskytuje komplexné právne poradenstvo a právne služby na vysokej profesionálnej úrovni. Všetky právne služby sú poskytované podľa individuálnych požiadaviek klientov. Poskytované služby spočívajú v právnom poradenstve vo forme právnych konzultácií a porád, spisovaní zmlúv, podaní, právnych rozborov a iných listín právneho charakteru, vrátane komplexného zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.

 

Advokátska kancelária JUDr. Stanislava Jakubčíka má bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov predovšetkým v nasledujúcich právnych odvetviach:

 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Rodinné právo
 • Trestné právo
 • Pracovné právo
 • Správne právo
 • Právo obchodných spoločností
 • Bankovníctvo & financie
 • Fúzie & akvizície
 • Nehnuteľnosti & stavebné právo
 • Arbitráže & riešenie sporov
 • Závety & dedenie

 

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Stanislav Jakubčík - advokát

Kutlíkova 17 

851 02 Bratislava 

Telefón: 02/ 68 28 65 54 

Mobilný telefón: +421 903 721 710

Email: akfiducia@akfiducia.sk

Cena za služby JUDr. Stanislav Jakubčík, advokát

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“). Podľa § 1 ods. 2 vyššie uvedenej Vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

 

Zmluvná odmena sa môže určiť nasledovne (§ 2 ods. 2 Vyhlášky):

 • Paušálna odmena sa môže dohodnúť za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.
 • Tarifná odmena, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.
 • Hodinová odmena sa určuje podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
 • Podielová odmena sa stanoví ako dohodnutý peňažný podiel z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

 

Prvá konzultácia s JUDr. Stanislavom Jakubčíkom je klientom poskytovaná bezplatne.

Kde nás nájdete?